Aktuality

Úspěch v rámci zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO by nás měl spojovat, ne rozdělovat!
22. července 2019
Město Krupka zažilo v posledních týdnech velkou událost, kterou zaznamenala téměř celá Česká republika. Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, do které spadá i krupská oblast, byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Jedná se o úspěch světových rozměrů. Jedná se o velkou možnost, kterou bychom měli využít. Jedná se však hlavně o velkou kupu práce, kterou je potřeba v nejbližších dnech zahájit a navázat tak na mravenčí práci osob, které se podíleli na dlouhé cestě na „památkový vrchol".
Každé město má svoji jedinečnou identitu. Může ji rozvíjet, podporovat a postupně z ní vytvářet pozitivní image města. Image města totiž výrazně ovlivňuje chování všech cílových skupin, všech městských „zákazníků". Město Krupka má svou jednoznačnou identitu. Má silnou historii a dost pozitiv, kterými se může pyšnit. Má momentálně v rámci zápisu na UNESCO velkou šanci na růst pozitivního obrazu a přidat tak další pomyslný klíč k úspěšnosti města.
Vytváření a budování image města je náročný, dlouhodobý a v podstatě nikdy nekončící proces, který vyžaduje od všech zúčastněných jednotný přístup. Máme jedinečnou možnost na změnu externí image města, která je opakovaně nabourávána prostřednictvím médií s širším dosahem. Zprávy bulvárního typu tak způsobí takzvaný negativní pohled z dálky, který se těžce napravuje, ale velmi jednoduše buduje.
Zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO je silnou příležitostí pro obyvatele, kterým na městě záleží, nastoupit na jednu společnou loď a tvořit tak interní i externí image města. A je jedno, jedná-li se o koalici, opozici, podnikatele či obyvatele městské památkové zóny. Kontrolovat a prověřovat je nutné, ale mnohem nutnější je něco tvořit, organizovat pro obyvatele a například formou spolků pečovat o mládež. To je totiž jedna z cest, jak kritikům dokázat, že Krupka není temné a zoufalé město v severních Čechách.
Jabloňový sad : Město Krupka bylo vázáno smlouvou a hrozil velký problém.
11. dubna 2019
Na uplynulém zastupitelstvu došlo ke schválení investičního záměru v lokalitě "Jabloňový sad". Město Krupka tak má další výraznou šanci ke zvelebení jedné z lokalit a výrazně takovéto aktivity podporuje. Jelikož prvopočátek celé akce sahá o mnoho let zpět, uvádíme níže detailně popsaný průběh všech aktivit a rozhodnutí, které se daného projektu týkají. Z celého textu však vyplývá, že město Krupka se již na začátku zavázalo a situaci bylo nutné dořešit, jelikož hrozily smluvní sankce. Obě strany se ve smlouvě zavázaly ke krokům a realizacím, které je nutné splnit, aby došlo ke zdárnému dokončení projektu. Jako členové vládnoucí koalice jsme zodpovědní za chod města a vždy hledáme nejlepší možné řešení.
Text z oficiálních FB stránek Města Krupka:

JABLOŇOVÝ SAD ANEB JAK TO DOOPRAVDY BYLO

Vzhledem ke zvýšenému zájmu veřejnosti přinášíme kompletní časový přehled záměru a realizaci prodeje pozemku „Jabloňový sad" firmě Jabloňový sad Krupka s.r.o. Z přehledu je zřejmé, že investiční záměr započal již v roce 2008 (tj. před 11 lety) a byl opakovaně zveřejněn i v médiích se snahou získat investora projektu pro rozvoj Krupky. Město nechtělo v době hypoteční krize tento záměr realizovat samostatně. Důvodem byly tehdejší smutné zkušenosti jiných měst v Čechách i Sasku. Například partnerské město Geising se dostalo do ohromných finančních problémů díky podobné nevydařené investici, které nakonec vyústily v nucené spojení s městem Altenberg a ztrátě jeho samostatnosti.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR JABLOŇOVÝ SAD

1. Dne 27. 2. 2008 zaevidována žádost na výstavbu rodinných domů na poz.p.č. 557/9 k.ú. Bohosudov.
- Zastupitelstvo města dne 28. 4. 2008 usn. č. B/3 schválilo vyhlášení investičního záměru města na část poz. p. č. 557/9 k.ú. Bohosudov za účelem výstavby rodinných domů s podmínkou zajištění infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů žadatelem.
- zveřejněno v měsíčníku Radnice a další inzerce v novinách 06/2008
- uzávěrka přijímání žádostí 20. 8. 2008; přihlásil se pouze 1 zájemce.

2. Dne 6. 4. 2009 předložen „Investiční záměr" společnosti Jabloňový sad Krupka s.r.o.
- předloženo do rady města dne 17. 9. 2009.
- usn. č. 1604/2009 opětovně vyhlášen investiční záměr města na výstavbu cca 32 rodinných domů na poz.p.č. 557/9 k.ú. Bohosudov; pozn. vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jediný zájemce, rada města vyhlásila investiční záměr opětovně
- uzávěrka přijímání žádostí 30. 10. 2009; pozn. znovu zaregistrován pouze jediný zájemce.
3. Dne 8. 10. 2009 předložen opětovně investiční záměr společnosti Jabloňový sad Krupka s.r.o. (totožný zájemce) včetně návrhu smlouvy o spolupráci a společném postupu
- předložen do rady města dne 19. 11. 2009
- usn. č. 1707/2009 rada města doporučila zastupitelstvu města schválení investičního záměru výše uvedené společnosti, resp. schválit smlouvu o spolupráci a společném postupu s firmou Jabloňový sad Krupka s.r.o.
Záměr prodeje poz.p.č. 557/9 k.ú. Bohosudov zveřejněn na úřední desce od 25. 11. 2009 do 10. 12. 2009; pozn. o koupi pozemku se mohli přihlásit další zájemci; znovu zaregistrován pouze jediný zájemce.
4. Zastupitelstvo města dne 7. 12. 2009 usn. č. B/14 schválilo investiční záměr společnosti Jabloňový sad Krupka s.r.o.; návrh kupní ceny 100 Kč/m2 . Podmínkou realizace prodeje pozemku a výstavby infrastruktury je schválení Smlouvy o spolupráci v zastupitelstvu města
- výzva k předložení smlouvy ze dne 5. 1. 2010.
5. Rok 2010 – 2012:
- projednávání a specifikace podmínek ve výše uvedené smlouvě.
6. Zastupitelstvo města dne 3. 12. 2012 usn. č. B/13 schválilo „Smlouvu o spolupráci a společném postupu při zajištění infrastruktury pro budoucí rodinných domů v lokalitě Bohosudov" s firmou Jabloňový sad Krupka s.r.o. za kupní cenu 100 Kč/m2 ; pozn. dle tehdy platných cenových předpisů činila cena za 1 m2 52,17 Kč.
7. Rada města dne 11. 12. 2012 usn. č. 695/12 doplnila a schválila smlouvu č. 342/146/OM/OSM/2012
- doplněn výčet pozemků dle geometrického plánu č. 1180, 734-7084/2010
- upraven odst. 4, čl. II, odst. 2, čl. III; odst. 3 a 6 čl. IV.
8. Smlouva o spolupráci a společném postupu podepsána dne 15. 1. 2013 oboustranně.
9. Zastupitelstvo města dne 1. 4. 2019 schválilo prodej pozemku na základě „Smlouvy o spolupráci a společném postupu při zajištění infrastruktury pro budoucí rodinné domy v lokalitě Bohosudov" č. 342/146/OM/OSM/2012 dle článku III. odstavec 2 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.

V roce 2012 byla mezi městem a jediným zájemcem firmou Jabloňový sad Krupka s.r.o. uzavřena „Smlouva o spolupráci a společném postupu při zajištění infrastruktury pro budoucí rodinné domy v lokalitě Bohosudov", kde se společnost zavázala splnit mnoho podmínek nutných pro výstavbu infrastruktury atd. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, které byly jištěny výraznými smluvními pokutami, došly svého naplnění většinovým rozhodnutím Zastupitelstva města Krupka ze dne 1. 4. 2019. Tím byla dodržena smlouva z roku 2012, prodej pozemků byl schválen a město zůstalo i pro budoucí investory důvěryhodným partnerem. V opačném případě by se město vystavilo výrazným smluvním pokutám a navíc by celý záměr, který povede k rozvoji Krupky, nebyl realizován. Povinností investora nyní bude na své vlastní náklady celý pozemek zasíťovat, vybudovat veřejné osvětlení, komunikace a zajistit další příslušenství. Tyto komunikace pak firma převede bezúplatným převodem městu.

Stejní kritici, kteří před lety vystupovali proti prodeji a vybudování krupské průmyslové zóny, kritizují i výše uvedený investiční záměr. Tváří se, že nevidí, že průmyslová zóna nejenom ukázala svoji životaschopnost, ale i přínos veřejnému životu vč. tvorby pracovních míst. Navíc je příkladnou ukázkou toho, jak realizovat náročnou investiční výstavbu spoluprací mezi městem a soukromým investorem.

Bezdoplatková zóna.. Je to ten nejvhodnější nástroj?
13. března 2019
Téma bezdoplatkových zón jsme řešili na posledním zastupitelstvu a proto zde uvádíme naše stanovisko k dané problematice.
Na startu to znělo jako dobrý nápad a velmi rozumný nástroj pro regulaci "obchodů s nájmy". Během fungování v prvních městech se již objevily trhliny tohoto nařízení. Omezení totiž zasahuje i lidi, kteří danou podporu opravdu potřebují. Dle získaných zkušeností se osvědčilo jen u ubytoven, kde dochází k velké migraci nájemníků. Hlavní překážkou je však napadení skupinou 17 senátorů u ústavního soudu, kde se terpve rozhodne o pokračování či případném zrušení tohoto ustanovení zákona. V žádném případě tuto možnost nezatracujeme, ale v současném stavu ji není dobré přijmout a zavádět. Starosta Zdeněk Matouš situaci sleduje a vyhodnocuje na úrovni kraje, kde se daný problém také soustavně řeší.
Zdeněk Matouš : O kandidatuře do Unesca jednáme při každé příležitosti
11. února 2019
Na konci ledna se v nedalekých Drážďanech uskutečnil tradiční veletrh cestovního ruchu. Sešlo se zde více jak 400 vystavovatelů a mezi nimi měl zde svoji expozici i náš Ústecký kraj. Krupský starosta Zdeněk Matouš se akce zúčastnil a podělil se o své dojmy.

Jako krajského radního pro oblast turistiky a cestování mě především potěšil velký zájem návštěvníků o prohlídku v našem výstavním stánku. Ze saské metropole k nám každoročně přijíždí velké množství návštěvníků, a proto jsme věnovali přípravě a vlastní prezentaci hodně úsilí. Pořadatelé nám potvrdili, že tentokrát navštívilo Reisemesse Dresden takřka 3500 zájemců o cestování a turistiku. A z nich naprostá většina zavítala k naší expozici a viditelně se aktivně zajímala jak o prezentované informace, tak o bohatou nabídku propagačních materiálů a předmětů.

Moc si vážím především osobní návštěvy generální konzulky Generálního konzulátu České republiky paní Markéty Meissnerové, která si nejprve pozorně prohlédla celou expozici, a poté se zajímala o další podrobnosti kolem spolupráce obou našich sousedících regionů. Zajímala se také o situaci ohledně kandidatury zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO  a na spolupráci na úrovni mezinárodního parnterství v projektu ArchaeoMontan. Chtěla slyšet i zkušenosti či příklady, a ptala se na náměty a témata, co by se mohlo zlepšovat na tomto poli působnosti. Je potěšující, že město Krupka je součástí velkých projektů a má v nich velkou podporu. Rozhodně to nebyla nějaká zdvořilostní návštěva, ale naopak, jednalo se o užitečné a prospěšné pracovní setkání.

Krupský starosta Zdeněk Matouš bude novým náměstkem hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj.
10. prosince 2018
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna ke dni 31.12.2018 rezignoval na svou funkci a vzdal se tak i místa člena rady. Nově se náměstkem hejtmana od 1. ledna příštího roku stává současný radní pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA. Na volné místo v radě byl dnes zastupiteli zvolen Mgr. Ing. Miroslav Andrt, který se nové uvolněné funkce ujme také k 1. lednu. Jaroslav Foldyna i nadále zůstává zastupitelem Ústeckého kraje.
Krupský starosta Zdeněk Matouš tak povyšujě svou politickou působnost na úrovni kraje. 

„Gesce mi zůstane stejná, jen místo radního budu náměstkem. Slibuji si od toho třeba jistou efektivitu. Reprezentuji kraj na veletrzích nebo mám na starosti delegace z jiných zemí, které míří k nám. Druhá strana je vždy nejraději v přítomnosti co nejvyšší politické reprezentace, takže kolikrát jsme se těch jednání účastnili třeba právě s panem Foldynou, aby na nich byl i náměstek hejtmana. Nyní se to tedy zjednoduší," okomentoval Matouš s tím, že povýšení bere jako ocenění své práce.

Zdroj: https://usti.idnes.cz/jaroslav-foldyna-zdenek-matous-cssd-zmena-ve-vedeni-usteckeho-kraje-namestek-hejtmana-gqn-/usti-zpravy.aspx?c=A181212_445006_usti-zpravy_vac2
Koaliční programové prohlášení 2018-2022
30. listopadu 2018
Programové prohlášení koaličních stran ČSSD, sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO, SPD a nezávislého zastupitele (zvoleného za ODS) na volební období 2018-2022, ve kterém se koaliční partneři zavazují v rámci města Krupka prosazovat a naplňovat programové priority, shrnuté do následujících oblastí.
KRUPKA 2018-2022
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE

Společně s občany města Krupka budeme podporovat rozvoj města, kde se bude žít dobře všem generacím. Naše cíle a jejich realizaci zhodnotí občané v současnosti, a především v budoucnosti. Chceme, aby Krupka byla prosperujícím městem nabízející pracovní, rekreační a společenské podmínky pro hodnotný život. Občané města Krupka se budou moci spolehnout na vedení města, které je zárukou spokojenosti obyvatel se službami samotného úřadu.
Efektivní vedení města
• strategický plán rozvoje města Krupka, rozvoj samotného úřadu a zvýšení úrovně kvality informační sítě
• neustálé zvyšování kvality odvedené práce na městském úřadě a spokojenost obyvatel s jeho službami


Bezpečnost

• prostřednictvím městské policie důsledná kontrola dodržování městských vyhlášek
• rozšíření pokrytí kamerového systému do problematických oblastí, modernizace kamerového systému
• radary na příjezdových cestách do Krupky
• dopravní řešení v rámci města (osvětlené přechody pro chodce, zpomalovací retardéry, zvýraznění dopravního značení, radary ve městě ukazující rychlost, zábrany mezi chodníky a silnicí v rizikových dopravně-bezpečnostních místech, rychlostní radary na měření rychlosti na kritických místech)
• zvýšení počtu strážníků městské policie, zlepšení podmínek (technické vybavení, benefity)
• modernizace hasičské techniky
• zvýšení počtu členů dohledové služby


Projekty

• zápis Krupky na světový seznam UNESCO, podpora nominovaných částí města a památek
• nalezení a využití dotačních zdrojů financování pro rozvoj města
• revitalizace areálu bývalé městské plovárny s využitím dotačních titulů
• kvalitní seniorské bydlení - dokončení přestavby hotelu Horal a penzionu Kavalír na bydlení pro seniory či chráněné bydlení v rámci dotačních titulů
• revitalizace náměstí a historických částí města
• revitalizace Kalvárie
• oprava ambitů
• elektronický průvodce Krupkou a jejími památkami - aplikace Krupka
• dokončení projektu rekonstrukce Domu kultury Olympie
• rekonstrukce hřiště pod dolním sídlištěm
• postupná modernizace veřejného osvětlení
• postupná oprava infrastruktury
• postupná záchrana zříceniny hradu Kyšperk
• tvorba nových naučných stezek - Kyšperk, Mohelnice, Habartice
• tvorba nových stezek na nordic walking
• oprava stanic lanové dráhy
• vytvoření oficiální cyklistické tratě pro downhill a single trail


Kultura
• programy pro rodiny s dětmi a seniory
• akce pro kulturní vyžití - zkvalitnění programu Mariánských poutních slavností, slavnosti piva, slavnosti vína
• spoluorganizace akcí s místními spolky - např. hasičů, myslivců, včelařů, chovatelů, zahrádkářů, "vítání Jana Lucemburského"
• obnova a zavedení tradic - obnova Anenské pouti, historický jarmark, farmářské trhy, stavění májek, vánoční stromky
• mobilní letní filmové promítání pod širým nebem


Školství
• dostatek míst ve školkách pro děti
• pokračování v modernizaci školek a škol


Hálkova stezka

• zpevnění povrchu pro snadnější pohyb kočárků i chodců
• instalace osvětlení
• instalace laviček a odpadkových košů
• zpevnění, osvětlení a úprava vegetace na cestě z Libušína do bývalé vlakové zastávky Bohosudov-zastávka
Revitalizace sídlišť

• rozšíření zeleně - výsadba stromů, keřů a květinových záhonů
• oprava silnic, rozšíření parkovacích míst
• modernizace veřejného osvětlení
• výstavba dětských hřišť
• rozšíření a modernizace kamerového systému do problémových lokalit města
• rozšíření počtu odpadkových košů a laviček


Problémové lokality

• v rámci strategického plánu rozvoje města Krupka vytvoření seznamu problémových lokalit, do kterých budeme investovat
• podpora realizace výstavby retailového centra a parkovací plochy na pozemku v bývalém areálu sovětské armády


Infrastruktura

• modernizace městské infrastruktury
• oprava chodníků a místních komunikací
• osvětlené přechody pro chodce
• zábradlí u silnic v rizikových dopravně-bezpečnostních místech
• rozšíření kapacit parkovišť


Péče o životní prostředí

• zkvalitnění údržby městské zeleně
• založení záhonů s květinami
• výsadba stromů a keřů ve městě
• zřízení květinových truhlíků na lampách veřejného osvětlení
• zřízení pítek pro ptáky a drobná zvířata
• zakládání jezírek, obnova studánek
• rekonstrukce nádrží v Horské ulici


Podpora sportu a volného času
• vytvoření koncepce rozvoje mládežnického sportu
• rozvoj a modernizace areálu městského stadionu, nabídka sportování pro krupské občany za nejnižší možné ceny
• podpora spolků, klubů, sportovních akcí a aktivit na území města Krupka a možnost sportování i pro občany, kteří nejsou organizováni v klubech


Dětská hřiště

• obnova a rozvoj všech stávajících hřišť
• výstavba hřišť v Unčíně, Horním sídlišti, Dolním sídlišti, ve Vrchoslavi, v Soběchlebech, v Bohosudově, v Krupce v parku v Poštovní ulici, na Hamrech, na zahradě pod DK Krupka-Olympie


Drobné památky

• oprava kaple pod Kalvárií
• oprava kaple v Soběchlebech
• obnovení sloupu sv. Františka Xaverského v Husitské ulici
• rekultivace Kalvárie
• oprava božích muk


Občanská vybavenost

• podpora zubní pohotovostní služby
• zachování poboček České pošty v Krupce
• zachování bank a zvýšení počtu bankomatů
• modernizace a rozvoj škol a školek


Moderní komunikace s městem
• realizace webové aplikace, která nabídne každému občanovi možnost získat interaktivní přehled o vedení města a možnost kvalitnější komunikace s městským úřadem. Každý občan tak bude mít možnost zpětné vazby a možnost neanonymní veřejné diskuse.
• v zásadním rozhodnutí o budoucnosti města vyhlásíme místní referendum
• realizace on-line přenosu z jednání zastupitelstva města


My, koaliční zastupitelé, kteří jsme dostali důvěru voličů města Krupka, prohlašujeme, že využijeme veškeré zákonné možnosti k prosazení společného volebního programu koalice, který je kompromisem volebních programů koaličních stran a směřuje k rozvoji našeho města a spokojenému životu občanů.


Budeme usilovat o to, aby naše jednání v osobní i zastupitelské rovině bylo důstojné, konstruktivní, smysluplné a vždy v zájmu občanů, proto odmítáme jakoukoli formu obstrukčního jednání a prosazování osobních či stranických zájmů v orgánech města.


..................................................
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA
za zvolené zastupitele ČSSD

..................................................
Mgr. Tomáš Liška
za zvolené zastupitele KRUPKA NAŠE MĚSTO

..................................................
Václav Krása
nezávislý zastupitel (zvolený za ODS)

..................................................
Ing. Jan Sláma
zvolený zastupitel SPD
V Krupce dne 28.11.2018

Máme podíl na realizaci velkých investičních projektů a chceme město dále rozvíjet.
4. října 2018
Ve volebním období, které právě končí, jsme tvořili převážnou část vedení města, a díky tomu jsme mohli pracovat jako tým, který při rozumné dělbě práce nic hlasitě nesliboval, ale potichu, rovnoměrně a přímočaře pracoval. Díky tomu máme za sebou výsledky, které každý z našich občanů při objektivním a spravedlivém hodnocení vidí.
Většina projektů je nebo bylo financovaných prostřednictvím dotačních titulů, o které bylo úspěšně zažádáno. Město Krupka tak bylo za poslední období druhým nejúspěšnějším dotačním žadatelem v přepočtu na jednu osobu v rámci Ústeckého kraje, což je velmi slušné ohodnocení.

Velké investice v letech 2014-2018

Realizace úspor energií většinou zahrnovala zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí budov, výměnu dveří a oken.

 • Realizace úspor energií – ZŠ Maršov, Karla Čapka
 • Realizace úspor energií – MŠ Krupka, Na Hamrech
 • Realizace úspor energií – Sportovní hala Krupka
 • Realizace úspor energií – Dům s pečovatelskou službou v Krupce, Dlouhá
 • Úspory energie objektu ZŠ Na Hamrech 639


Další projekty:

 • Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská
 • Rekonstrukce Městského úřadu
 • Obnova parku Herty Lindnerové
 • Výstavba Infocentra – Centrum středověkého hornictví Krušnohoří
 • Naučná hornická stezka - Po stopách horníků
 • Přestěhování knihovny a Základní umělecké školy do bývalých prostor Městského úřadu
 • Rekonstrukce objektu AGAPE – azylový dům pro matky s dětmi
 • Startovací byty pro mladé rodiny – rekonstrukce objektu Komenského 333
 • Rekonstrukce DK Olympie – vybudování komunitního centra, což je multifunkční objekt pro kulturní a společenské akce
 • Sv. Anna – oprava střechy a vnějšího pláště objektu
 • Kostel Nanebevzetí P.Marie v Krupce – restaurování maleb v presbytáři a část kazetového stropu
 • Obnova technologie vodárenských zařízení ve Fojtovicích a v Horní Krupce
 • Projekt údržby a záchrany Lanové dráhy na Komáří vížku – rekonstrukce všech sloupů, pořízení náhradních dílů ze stejných lanovek z celé Evropy


Projekty v oblasti modernizace městské infrastruktury:

 • Opravy a rekonstrukce povrchů komunikací – například část K.Čapka, část Havlíčkova, Alejní, Příčná, Nádražní, Nová Vrchoslav, Růžová, Poštovní cesta, příjezdová cesta na Komáří Vížku, Mlýnská a další
 • Opravy a rekonstrukce chodníků
 • Nová parkovací místa – na Hamrech, před Městským úřadem a ZŠ Masarykova B.Němcové
 • Projekty na zvýšení bezpečnosti chodců – ulice U Stadionu a před ZŠ Masarykova ulice B.Němcové


Projekty v oblasti rozvoje sportu:

 • Vybudování objektu šaten z mobilních buněk v Areálu městského stadionu
 • Rozšíření hrací plochy a nový povrch ve Sportovní hale
 • Vybudování volnočasového a atletického travnatého hřiště v zadní části Areálu městského stadionu v Krupce
 • Výměna travního koberce na hlavním fotbalovém hřišti v Areálu městského stadionu v Krupce
 • Vybudování bikrosové dráhy ve spolupráci se spolkem SK Horní Krupka
 • Vybudování víceúčelového hřiště Na Hamrech
 • Každoroční průběžné investice do dětských hřišť


Podíleli jsme na realizaci přes 20 velkých a náročných investičních akcí a modernizací. Velkého významu pro budoucí časy určitě dosáhneme po vysoce pravděpodobném zápisu Hornické kulturní krajiny, jejíž součástí je Krupka důležitým městem, do seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Na této prestižní záležitosti jsme odvedli spoustu práce i v rámci bohaté přeshraniční spolupráce se sousedy v SRN.

Etapy volebních období nemohou zastavit další rozvoj města. Proto máme rozpracovanou řadu nových záměrů. Dokončení přeměny starého kulturního domu Olympie na moderní multifunkční, kulturní, vzdělávací, výchovné a sociální komunitní centrum, rekonstrukce hotelu Horal na dům pro seniory, zlepšení vzhledu a nové uspořádání Mariánského náměstí. Položili jsme základy ke vzniku tolik potřebného a dosud chybějícího moderního obchodně – společenského centra v místech pod gymnáziem, které jinak toto území hyzdí. Mělo by především splňovat nároky a požadavky na jeho využití tak, jak je to obvyklé ve městech naší velikosti a významu.

Výše zmíněné zhodnocení práce ve volebním období 2014-2018 je zásluhou koaličního partnerství a současně úspěšnou týmovou prací všech zaměstnanců na Městském úřadě v Krupce.

Chceme přidat nový komunikační kanál mezi občany a městem.
2. října 2018
Hledáme nové způsoby komunikace, jak být s občany v neustálém kontaktu. Primárně komunikace probíhá v rámci výkonu veřejné správy. Základní a povinné údaje jsou standardně prezentovány na webových stránkách města. Posledním krokem bylo vytvoření oficiálních facebookových stránek města, kde dochází k prezentování veškerých informací napříč městským děním.
Komunikaci se snažíme posunout o další úroveň výše. „Politinn" je nadčasová webová a mobilní aplikace, která spojuje veřejně občany s vedením města a s městskými úředníky. K Politinnu se připojíte přes počítač, tablet či chytrý telefon a přes unikátní profil občana tak můžete zahájit užívání této novinky, která by mohla být k dispozici od ledna 2019.

Co vlastně POLITINN nabízí:

 • Obecní zpravodaj – Online informace o všech aktualitách z krupského okolí.
 • Upozornění – Posílejte své obci upozornění. Vyfoťte problém, na který jste ve městě narazili a odešlete jej jednoduše na úřad, aby byl co nejdříve vyřešen.
 • Výzvy – Odešlete výzvu a sledujte v reálném čase reakci města.
 • Vaše příspěvky – Ptejte se nebo informujte své spoluobčany.
 • Události – Kompletní přehled událostí ve městě.
 • Ankety – Hlasujte se svými spoluobčany v městské anketě a podílejte se na významných změnách ve městě. Městská anketa podporuje zapojování občanů do veřejného dění.
 • Zastupitelstvo – Veškeré info ze zastupitelstva a o zastupitelích, se kterým můžete v rámci aplikace komunikovat.

Screenshot : Politinn.png
Vladimír Šnobl: Pojďte k volbám a dejte nám svůj hlas.
1. října 2018
V tomto končícím volebním období se díky našemu úsilí podařilo dosáhnout na maximální možné dotace a udělat mnoho obecně prospěšných akcí, které nelze přehlédnout, i když opozice bude tvrdit pravý opak, ale toto není nic nového, naopak by to snad ani nemohli býti oni, aby za každou cenu, jen aby se dostali k moci, vše dobré nepomluvili a nezhatili. I já bych moc rád pokračoval v nastolené cestě, čeká nás spousta dalších úkolů a záleží jen na Vás na občanech, jestli budeme moci naše snažení dotáhnout do konce i v dalším volebním období.
Rád bych řekl i něco o sobě, jsem ženatý 35 let a pro náš společný život jsme si se ženou v roce 1989 vybrali za své bydliště právě Krupku. Já jsem tedy původem z Teplic, moje žena pochází z Karlovarského kraje. Od svých začátků jsem zde společně s kolegou přítelem Jirkou Pencem trénoval mnoho let naší fotbalovou mládež, to ještě za času velmi nevábného škvárového hřiště. I na tomto příkladu je pro mě důležité stále podporovat sport jako takový, udělalo se zde hodně práce na našem sportovišti, které nyní patří k těm jasně nejlepším nejen v okrese. Jsem velmi hrdý na naše město, když slyším velké chvály nejen na něj, ale i na krásné okolí od příbuzných, obchodních partnerů, kteří k nám moc rádi jezdí a stále se sem vracejí, jsou nejen od nás ze všech koutů republiky, ale i z Německa.
Na konec Vás chci upřímně pozvat k volbám, nedejte na urážlivou a mnohdy lživou kampaň našich odpůrců a dejte nám svůj hlas, abychom nadále mohli plnit reálné sliby.
S úctou zastupitel města Vladimír Šnobl
Tomáš Syryčanský: Připravujeme strategii rozvoje mládežnického sportu a reformu v pravidlech pro rozdělování financí do spolků, které pracují s krupskou mládeží.
30. září 2018
V oblasti sportování má Krupka oproti svému okolí velkou konkurenční výhodu. Vedení města buduje a současně udržuje Areál městského stadionu, který sdružuje sportoviště všech druhů. Fotbalové hřiště mezinárodních rozměrů s atletickým oválem, zrekonstruovaná sportovní hala se špičkovým sportovním povrchem, plavecká hala, fotbalové hřiště s umělým povrchem, bikrosová dráha a další sportoviště včetně dětského hřiště jsou výborným základem k navazující koncepční práci s krupským sportem.
Obecně sport a pohybové aktivity jsou vnímány jako nejrozšířenější zájmová a volnočasová aktivita občanů všech věkových skupin s výrazným vlivem na zdravotní stav a životní styl populace. Systematická a spravedlivá podpora sportu je tedy nutností.

V minulém volebním období docházelo ke standardní podpoře sportu v rámci městských dotačních titulů. V Areálu městského stadionu jsou zvýhodněné ceny pro krupské občany a pro místní školáky. V rámci povinných plaveckých výcviků dochází k dotaci ze strany města na úhradu kurzu, aby byla koncová cena pro školy či žáky co nejnižší. Velká část sportovišť je pro občany zdarma a během roku se koná mnoho sportovních a kulturních akcí, které město podporuje. Co se však nedaří, je přimět více mládežníků k aktivnímu a organizovanému sportování. Proto připravujeme strategii rozvoje mládežnického sportu a pravidla pro rozdělování financí do spolků, které pracují s krupskou mládeží. Mohl by to být jeden z klíčových kroků, který ale vyžaduje trpělivost. Výsledky se totiž dostaví až za několik let.

Hlavní body strategie rozvoje mládežnického sportu:

 • Poradenství při založení spolku a jeho nastartování.
 • Dotační poradenství – pomoc při zpracování žádostí a při jejich vyúčtování.
 • Společné náborové akce – jakýsi veletrh sportovních možností v Krupce.
 • Maximální využití Areálu městského stadionu a dalších sportovišť v Krupce.

Hlavní body pravidel pro rozdělování financí do spolků:

 • Rozpočet na podporu sportu by se dělil na tři části: dotace na činnost dle počtu mládeže, dotace na mimořádné akce a dotace na významné sportovní aktivity.
 • Rozdělování financí dle reálného počtu krupské mládeže: Rodiče rozhodnou, do jakého spolku dorazí dotace na své dítě (případně rozdělí mezi dva spolky). Dítě, na které bude spolek čerpat, musí být aktivní člen a mít bydliště v Krupce. Musí mít zaplacené členské příspěvky na daný rok.
 • Dotace na mimořádné akce: dotace na klasické jednorázové akce, které se konají na území Krupky.
 • Dotace na významné sportovní aktivity: dotace tam, kde dochází k propagaci města nad lokální úroveň.
Dokončíme revitalizaci náměstí a historických částí města.
26. září 2018
Cílem tohoto projektu, který je jedním z pilířů pro volebního období 2018-2022, je revitalizace krupského náměstí a dalších historických částí, které by se měly stát hlavním reprezentativním a pobytovým prostranstvím města.
Předkládáme návrhy prvních vizualizací, které by mohly být použity na druhou část Mariánského náměstí a na „Kalvárku". Vše je zpracováno s detailem na dostatečný poměr zeleně a ostatních ploch a na velkorysý prostor pro relaxaci a odpočinek. Součástí projektu je navýšení počtu laviček, veřejného osvětlení a stojanů na kola. K realizaci by mohlo docházet v jednotlivých etapách dle možností vypsaných dotačních titulů.


Vizualizace si je možné prohlédnout zde :
IMG_4315.jpg
IMG_4316.jpg
IMG_4317.jpg
IMG_4318.jpg

Kultura v Krupce určitě neumírá, ba naopak dochází k jejímu vzkvétání!
14. září 2018
Kultura je důležitou součástí života města a jejich obyvatel. Do značné míry se jedná o aktivity nekomerční, nelze ji hodnotit podle ekonomických výsledků a nelze tedy očekávat její ekonomickou výnosnost. Naopak, mnohé projekty a akce jsou plně závislé na financování z veřejných zdrojů. Město Krupka, v posledním volebním období pod vedením ČSSD a koaličních partnerů, vytvořilo dobré podmínky pro fungování Domu kultury Krupka. Byla tak zajištěna bohatá a pestrá nabídka kvalitních kulturních akcí pro všechny občany a návštěvníky našeho města.
Kulturní zařízení zajišťuje bohatý kulturní program během roku i prázdninách a tyto akce se těší velkému zájmu.

Seznam vybraných akcí z letošního roku :

• Pravidelné taneční zábavy pro seniory
• Šmoulové na Růžovém hrádku
• HIP HOP festival Krupka
• Námořnický den
• Havajská párty na hradě
• Prodaná nevěsta na hradě
• Pohádka Zlatý zvoneček na Růžovém hrádku
• Casanova a elixír mládí
• Pasování předškoláků na Růžovém hrádku

Největším krupským kulturním počinem letošního roku je úspěch krupských divadelníků. Místní divadelní soubor Domu kultury Krupka byl vybrán jako jediný amatérský soubor z ČR na oslavu 100.výročí vzniku naší republiky do Českého domu v New Yorku, kde úspěšně reprezentoval, jak české amatérské divadlo, tak město Krupka a Ústecký kraj. Celá akce byla financována z dotací a sponzorských darů, což je velká zásluha starosty Zdeňka Matouše a místostarosty Karla Roučka .

Čeká nás rekonstrukce Domu kultury, což je velkým příslibem do budoucna. Nové prostory má Základní umělecká škola a knihovna. Kultura v Krupce určitě neumírá, ba naopak dochází k jejímu vzkvétání!
Podporujeme současnou aktivitu OSBD Teplice o řešení situace na horním sídlišti v Maršově!
8. září 2018
Jedním z témat volební kampaně je také řešení situace na horním sídlišti v Maršově. Pokud někdo bude tvrdit, že má komplexní řešení, tak nepochybně lže. Často se zabýváme myšlenkou, co udělat a co změnit, aby na tomto sídlišti bylo žití a bydlení důstojné.
V minulosti zde město zřídilo služebnu městské policie, kde pracovali ty nejzkušenější strážníci, znalí místních poměrů. Působila tu agentura pro sociální začleňování. Dostavily se sice určité výsledky, nicméně přetočit poměr k zlepšení situace v sídlišti se úplně nezdařilo. Je nutno podotknout, že se jedná o čistě privátní vlastnictví celého bytového fondu a že zde město nevlastní jedinou bytovou jednotku.
Malým světýlkem na konci tunelu je pokus Okresního stavebního bytového družstva Teplice o zakonzervování a následné bourání nevyužívaných bytových domů. Město tento pokus, který ale má řadu negativ, podporuje. Zároveň je potřeba zdůraznit, že město Krupka i Okresní stavební bytové družstvo Teplice jsou vázáni platnou legislativou, kdy jednoduchá řešení neexistují.
Mohli bychom považovat za chybu toto sídliště v Krupce vůbec postavit. Na druhou stranu si ale pamatujeme, že zde bydlela řada našich kamarádů a známých, kteří zde založili rodiny, vychovávali své děti. To, že po roce 1995 bytové družstvo umožnilo, aby zde obsazovali byty i problémoví občané, přineslo současný stav. Jak jsme již uvedli, jednoduchá řešení v tomto případě neexistují. Vzdávat se ale rozhodně nehodláme.

Dopis OSBD Teplice k nahlédnutí zde : dopis_OSBD_Tce.pdf
Zdeněk Matouš : Dokončíme projekt Hotel Horal a Penzion Kavalír. Oba domy budou ozdobou krupského centra.
13. srpna 2018
Jednou z oblastí, kterou ČSSD v Krupce dlouhodobě podporuje, je důstojný život seniorů. V jejich volnočasových aktivitách, zájmovém vzdělávání a především v důstojném bydlení, jenž je důležité pro kvalitu života našich babiček a dědečků. Pro mě je to umocněno tím, že řadu našich důchodců znám od malička ještě jako mladé lidi.
Město Krupka je zřizovatel pečovatelské služby, která působí ve 3 pečovatelských domech se soustředěnou pečovatelskou službou (kapacita 67 bytových jednotek), jež vlastní. V terénu se stará o další seniory ve vlastních bytech. Zde ale není tato služba tak kontaktní a okamžitá, jak by bylo potřeba. Evidujeme proto více jak 60 žádostí o umístění v městských pečovatelských bytech.

Vedení města proto připravilo projekt rozšíření péče o seniory. Podařilo se získat dva objekty vhodné k tomuto účelu. Obě nemovitosti byly zakoupeny za cenu znaleckého posudku.

Prvním je za kupní cenu 10.000.000,-Kč bývalý Hotel Horal v centru Mariánského náměstí, jež se stal v posledním období vyloučenou lokalitou s velkou koncentrací nepřizpůsobivých obyvatel. Jejich asociálním chováním byli dotčeni obyvatelé přilehlých domů. Byly tu na dennodenním pořádku zásahy Městské policie i Policie ČR. Jaký by potom mělo smysl rekonstruovat Mariánské náměstí, když by ho hyzdil problémový objekt a jeho nájemníci by ničili nové lavičky, či květiny.

Druhým je za kupní cenu 7.500.000,-Kč penzion Kavalír, který je v dolní části náměstí. Myslím si, že oba objekty jsou spojenou nádobou. Hrozilo totiž, že po vystěhování hotelu Horal se „klienti" přesunou právě do Kavalíru. Proto koupě obou zařízení dohromady dává smysl.

V současné době se dokončuje projekt pro podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace činí 600.000,-Kč na bytovou jednotku. V Horalu vznikne 17 a v Kavalíru 13 bytových jednotek, což představuje možnost investice ve výši 18.000.000,-Kč. První nájemníci by se mohli stěhovat o Vánocích 2019.
Tomáš Syryčanský : Krupka by měla mít strategický plán rozvoje města. Co třeba "KRUPKA2030"?
26. července 2018
V současném trendu rozvoje čehokoliv je to nutnost. Každý s vizí a cíli by měl mít zpracovaný strategický plán rozvoje. Ať už se jedná o firmu, město či jednotlivce, výsledek by měl být vždy stejný. Splnění cílů, které byly stanoveny na začátku.
ČSSD Krupka si zpracování tohoto významného dokumentu zvolila jako jeden z pilířů v rámci volebního programu a je součástí takzvaného „Efektivního vedení města". Myslím, že je to jeden z nejtěžších úkolů, který naše město čeká. Do celého procesu sbírání dat je nutné zapojit co nejvíce obyvatel. Je nutné, aby řekli, co jim v jejich místě života chybí, co se jim libí, kde je potřeba zajistit nutný rozvoj a kde je třeba zajímavé místo, o kterém mnoho místních ani neví. Do sbírání dat je možné zapojit i školáky, kteří mohou své názory prezentovat v rámci školních aktivit. A bude to jistě zajímavý úhel pohledu. Současně je nutné mít názor odborníků, kteří plány sestavují. Poslední budou na řadě zastupitelé, kteří rozhodnou o míře priority u jednotlivých bodů a budou v čele se starostou garanty plnění tohoto dokumentu.

Celý proces nebude vůbec jednoduchý. Zabírá nejedno volební období a je tak závazkem pro další případné zastupitele a vedení města. Ti mohou samozřejmě dokument vylepšovat a případně upravovat dle současných problémů. Ale jedno je jisté. Cíle budou definovány a není nic víc měřitelného, pro následné konstatování úspěšného „efektivního vedení města", než vlastnit tento dokument!
Zdeněk Matouš : Krupka je moje srdeční záležitost.
20. července 2018
Lídrem ČSSD do říjnových komunálních voleb v Krupce je současný starosta města Zdeněk Matouš. Ve vedení Krupky je už pět volebních období a v letošních volbách se o přízeň voličů uchází opět.
Osm let jste ve vedení Krupky jako starosta a dvanáct let jako místostarosta. Přesto předstupujete opět před voliče a žádáte jejich hlas. Není dvacet let ve vedení města pro jednoho člověka už příliš?

Nepočítám roky, pokud jde o Krupku. Pracuju pro město, kde žije už pátá generace mé rodiny a nepřemýšlím přitom, kolik síly a času mě to stojí. Mám Krupku rád, je to moje srdeční záležitost. Narodil jsem se tu, stejně jako moje maminka a moji synové. Záleží mi na tom, jakým směrem se bude vývoj města ubírat. Přeju si, aby se tu žilo lidem dobře a byli v pohodě. To mohu ovlivnit, pokud nezůstanu stát stranou se sebeuspokojením odpracovaných let, ale budu se dál snažit ze všech sil Krupce prospět.

Co ještě můžete pro Krupku udělat?

Chci pokračovat v tom, co dvacet let pro Krupku dělám. Chci, aby lidé měli v našem městě dobrou práci, aby tu mohli v klidu vychovávat své děti, a aby byli na svůj domov, na Krupku, hrdí, stejně, jako jsem já. Podařilo se nám vybudovat v Krupce průmyslovou zónu, kde našlo práci přes dva tisíce lidí. Podařilo se nám zajistit seniorům kvalitní a důstojný život v domovech s pečovatelskou službou. Děláme vše proto, aby se slušní lidé nemuseli krčit před těmi, kteří se slušnosti vysmívají. Město je jako domácnost, můžeme si dovolit jen to, na co máme peníze. Stejně jako doma. Neslibuji proto nic, co bychom nemohli splnit. Budujeme a rozvíjíme město podle jeho možností tak, aby tu každý našel, co ke svému životu potřebuje, a přitom jsme Krupku zbytečně nezadlužili. A to chci dělat dál, pokud mi k tomu voliči dají příležitost.

Co považujete za největší výzvu?

Nehledám žádné velké výzvy. Nepotřebuji žádná gesta. Největší výzvou pro mě je pokračovat v tom, o co jsem se snažil celých dvacet let a o co se chci snažit i dál.

Sociální demokracie v současné době neprožívá nejsilnější období, věříte dál ve značku ČSSD?

Do ČSSD jsem vstoupil, protože věřím v principy této strany bez ohledu na to, co s ní v posledních letech někteří politici provedli. Jako místostarosta města, později jako starosta Krupky a dnes i jako radní Ústeckého kraje dělám všechno proto, aby se mým sousedům, mým přátelům, lidem ve městě, které mám rád, žilo dobře. Aby se u nás žilo bezpečněji. Aby se flákači a kriminálníci nevysmívali lidem, kteří pracují a starají se o sebe a své rodiny. Aby se lidé nemuseli bát chodit večer po ulicích města. Aby lidem, kteří sociální pomoc skutečně potřebují, se jí také dostalo. Aby senioři nebyli ve stáří opuštění a odkázaní jen na sebe a aby měly děti v Krupce pěkné dětství třeba i při sportu dostupném všem sociálním vrstvám. To jsou hlavní principy sociální demokracie, jak je vnímám já a jak je chci také pro naše město.

Co nabízíte svým voličům, čím je chcete oslovit?

Ničím novým. Sociální demokracie v Krupce jenom neslibuje, ale co řekneme, to také splníme. Chceme navázat na to, co jsme pro Krupku dělali a děláme. Nepotřebujeme žádná nová témata. Dělejme jen to, co jsme dělali vždy, dělejme to ze srdce a dělejme to, jak nejlépe umíme a můžeme.
Tomáš Syryčanský : Ovlivňuje vrcholná politika moji komunální politiku?
15. července 2018
Tuto otázku by si měl položit každý zastupitel či kandidát do nadcházejících říjnových voleb. Je nesmírně těžká a složitá, ale dá se samozřejmě zodpovědět. Nejprve je nutné určit si směr a cíle, co vlastně chci ve svém městě dokázat. Pak je nutné si přiznat, že žádný politik nemůže být úspěšný sám. Potřebuje tým. Je to jako v kolektivním sportu. Bez týmu táhnoucího za jeden provaz si jednou na titul možná sáhnete, ale víckrát ne. Tohle vše dohromady je mnoho velmi zásadních a těžkých úkolů.
Já jsem si výše zmíněnou otázku položil dávno. Jsem v komunální politice proto, abych realizoval své nápady a abych nemusel kritizovat, že to někdo dělá jinak, než mě učili ve škole, než mi ukázala moje praxe nebo se to nedělá vůbec. Je to zatím především v oblasti školství, sportu a využití volného času, ale určitě můj nápad nevzniká na základě programu ČSSD na republikové úrovni. Vzniká na základě mého přesvědčení, že tu chybí a že by mohl prospět ostatním. Ne všem. To doopravdy nejde. Tato nemožnost je snad největší achillova pata komunálu a nejtěžší úkol vedení města, jak mít spokojené občany ve všech městských částech.

Vrcholná politika nám tedy vytváří a reguluje nástroje a možnosti, jak řídit město, bohužel téměř bez možnosti našeho ovlivnění. Komunální politika by pak měla být hlavně o rozvoji, budování a udržování města. Vše je tedy jen o nás, o lidech. Jak o zastupitelích, tak o občanech samotných. Vrcholná politika totiž může být jen velmi příjemný politický obr v zádech, který vám pomůže vytvořit nástroj, jak získat mnohonásobně vyšší podporu na úrovni kraje a na úrovni ministerstev. Nic víc!
Revitalizace náměstí je jedním z pílířů naší další práce.
20. června 2018
Prvním krokem k novému vzhledu náměstí v Krupce je studie, kterou jsme nechali zpracovat a je tak základním kamenem k tomuto dalšímu velkému projektu. Tato vizualizace samozřejmě není definitivní verzí. Je to jen počátek projektu, na který je nutná důkladná příprava a spolupráce s občany města Krupka.
Tomáš Syryčanský : Sportování by mělo být pro všechny.
3. června 2018
Ke Krupce mám velmi vřelý vztah. Jsem zde občanem již od narození, a proto chci, aby naše město prosperovalo a žilo se nám zde v pohodové atmosféře. Již od mládí jsem byl orientován na sport. Vedla mě k němu moje rodina, kamarádi a první trenéři. V té chvíli jsem chtěl dělat i pět sportů najednou. Není proto náhoda, že jsem se po úspěšném absolvování bohosudovského gymnázia přihlásil na studium Fakulty tělesné výchovy a sportu. Svou pracovní kariéru jsem zahájil na pozici učitele tělesné výchovy a začal si plnit sen, jak působit na sportovně upadající mládež a mít možnost tento vývoj ovlivnit. Po dvou letech učitelské kariéry však přišla zajímavá nabídka. Dostal jsem šanci pečovat o krupský drahokam, a to Areál městského stadionu. Neváhal jsem ani vteřinu. Když se podívám zpět na odvedenou práci, nelituji toho, ba naopak jsem hrdý, co se zde vše udělalo a jakým směrem míříme dál.

U každého projektu je důležité mít cíl, nějakou vizi a misi. Já je dostal hned v první větě od tehdejšího vedení města: „Máme tady super sportovní areál, tak chceme, aby se tam něco dělo!". Tímto se řídím doteď a mohu říct, že velmi úspěšně. Areál praská ve švech a pro mládež se tu nabízí fotbal, florbal, plavání, atletika, tenis, stolní tenis, hokejbal, skatepark, bikrosová dráha, dětské hřiště a další drobné sportovní možnosti. Děje se tak díky součinnosti Sport Krupka s.r.o. a sportovním klubům z Krupky, ale i z blízkého okolí. Nejdůležitější však na tom je skutečnost, že se věnují naší krupské mládeži.

Aby název „Krupka" měl věhlas v okolí či dokonce v republikovém měřítku, konají se tu pravidelně zajímavé sportovní události. Jednoznačně vedou Hry mládeže, které každoročně zakončují školní rok v Krupce a kde mezi sebou soupeří místní základní školy v různých sportovních odvětvích o obří putovní pohár. Již jedenáct let se v Krupce odehrává na konci roku mistrovství ČR ve florbalových nájezdech, kdy v Krupce soutěží florbalisté z celé ČR o tento netradiční titul. V létě se například koná sportovně – společenská retro akce Krupský Ironman, která využívá atletický stadion ke královské disciplíně desetiboji mužů a sedmiboji žen. Každoročně se zde koná mnoho dalších turnajů a zajímavých sportovních klání.

Během mého působení a mých aktivit spojených s krupských areálem jsem však přišel na další vizi. Momentálně působím jako funkcionář ve florbalovém a plaveckém klubu a jako šéftrenér mládeže ve florbalovém klubu. Situace sportování mládeže je opravdu tristní a já považuji za jeden z hlavních důvodů finanční náročnost. Sport dnes prostě není pro všechny! Dvě období jsem zastupitel města Krupka a toto je jedno z témat, které bych chtěl zdárně dotáhnout do ideálního konce. Již teď je sportovní areál dotován městem tak, aby zde lokální spolky měly téměř vše zadarmo nebo za minimální částku. Plavecké kurzy pro krupské školy a školky jsou podporovány městem a díky tomu mohou děti plavat téměř v každém školním roce na prvním stupni základních škol.

Posledním věcí, kterou se snažíme rozvíjet, je kvalita prostředí a zázemí Areálu městského stadionu. Podařilo se nám na začátku vybudovat hlavní sportoviště, ale to hlavní je udržovat a rekonstruovat. Při takto velkém místním vytížení je areál nutné každoročně podpořit minimálně jednou investicí. Obě hlavní budovy jsou zateplené a mají nové střechy. Momentálně probíhá výměna fotbalového trávníku, rekonstrukce „škvárového hřiště" v zadní části stadionu na plochu pro atletické hody, vrhy a na volnočasové hřiště. Ve sportovní hale dojde po téměř třiceti letech k výměně sportovního povrchu. V budoucnu nás určitě čeká rekonstrukce povrchu na atletickém oválu, rozšíření a zkvalitnění dětského hřiště a velmi klíčovým bodem je dobudování ubytovací kapacity, protože to by měl být jeden z hlavních zdrojů příjmů za to, že v Krupce něco takového vlastníme. Již teď k nám jezdí sportovci z ČR i ze zahraničí a jsou nadšení z koncentrace a různorodosti sportovišť na tak malém prostoru.

Současný životní styl je charakterizován poklesem počtu realizovaných pohybových aktivit, jejichž důsledkem je snížení tělesné zdatnosti, zhoršení zdravotního stavu a narůst nadváhy a obezity. Mezi hlavní negativní vlivy patří nedostatečné materiálně technické zabezpečení, kapacity a stav sportovních zařízení, nedostatek dobrovolných pracovníků a kvalitních trenérů a snižující se zájem o pravidelnou sportovní a pohybovou činnost. Město Krupka proti tomuto trendu bojuje úspěšně a já se budu vždy na základě svých zkušeností a nápadů na tomto boji podílet.

Prvomájová oslava se tradičně vydařila.
3. května 2018
V úterý 1.května bylo opět v Areálu městského stadionu v Krupce rušno. Konala se zde tradiční Prvomájová oslava pod taktovkou místní organizace ČSSD.
A bylo se opět na co dívat. Stadion žil již od rána a dětské atrakce byly vytížené. Vrcholem dne byl tradiční srandamač, ve kterém se utkal tým vedení města Krupka a tým Arabela složený ze slavných bavičů, herců a dalších známých umělců. Zápas se jako každý rok hrál ve velmi kamarádském tempu a především šlo o zábavu.
Zdeněk Matouš : Rád konstatuji po získání předběžných výsledků, že jsme v uplynulém roce s rozpočtem vyšli velmi dobře.
5. ledna 2018
Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Krupka a plánech na rok 2018.
Hodnocení a bilance minulého roku už víceméně odezněly a na místě jsou výhledy a plány do toho letošního. Můžete připomenout aspoň ty nejdůležitější na nejbližší období?

Na sváteční vánoční období se vždy těšíme poměrně dlouho, ale uteče to nakonec neskutečně rychle. A i když si ještě při potkávání přátel či známých do nastávajícího roku budeme říkat pár následujících dní spousty přání, začalo už opět období všedních pracovních dnů a nových povinností. Týká se to samozřejmě i správy a chodu města, činností jeho organizací, škol a všech našich zařízení. V této oblasti se víceméně nepřipravují nějaké významnější novinky a změny, myslím, že máme pro naše potřeby vysoký standard jejich fungování. Jediné nové záležitosti se týkají Městské knihovny a zdejší Základní umělecké školy, pro které jsme vybudovali v bývalé budově části radnice na Mariánském náměstí pod jednou střechou modernější a důstojné působiště. Uvnitř rekonstruovaného objektu se najde jak dostatek místa pro působení obou městských zařízení, tak zde veřejnost získá možnosti vzdělávání, výchovy a kultury v podmínkách vysokého standardu. Všechny úkoly a práce jsou již ve finiši a vedení města připravuje otevření a předání celého díla ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku. Zároveň chceme při této příležitosti nejširší veřejnosti připomenout nejvýznamnější osobnost vzniku a činnosti „zušky" v její historii, pana Stanislava Šebka, jehož jméno škola nadále dostane a ponese. Další velkou dokončenou akcí je nová budova a zařízení Infocentra Hornické krajiny Krupka, dominantní součástí velkého společného česko – saského projektu ArchaeoMontan o historii středověkého hornictví na obou stranách krušnohorského pohoří. Její slavnostní otevření a předání veřejnosti proběhne již 14. března.

Ale hlavní porce práce Vás čeká jako vždy na počátku roku při přípravě návrhu rozpočtu města, jeho projednávání v radě, komisích a výborech a při konečném schvalovaní na zasedání městského zastupitelstva...

To samozřejmě platí. Nejprve se ale musí uzavřít loňský rok a jeho rozpočtové souvislosti, vyúčtování a přezkum hospodaření. Rád konstatuji po získání předběžných výsledků, že jsme v uplynulém roce s rozpočtem vyšli velmi dobře. Kromě toho, že se podařilo při jeho vyrovnaném plánu dosáhnout nakonec přebytku, všechny závazky máme řádně uhrazené, zaplacené, a žádné dluhy jsme si nenadělali. Zároveň se nám podařilo získat i další finance formou dotací z veřejných zdrojů hned z několika dotačních programů, a potřebnou spoluúčast jsme v těchto případech stačili také pokrýt. Díky tomu se nám náročné, ale potřebné investiční akce podařilo zajistit v celém rozsahu. A k rozpočtu na letošní rok jsem optimista. I když je jeho sestavování jako rozumného, realistického a vyrovnaného náročný proces, pevně věřím, že se ve spolupráci aparátu městského úřadu a všech zastupitelů podaří tento prvořadý úkol poctivě a úspěšně splnit.
22. července 2019
Úspěch v rámci zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO by nás měl spojovat, ne rozdělovat!
Město Krupka zažilo v posledních týdnech velkou událost, kterou zaznamenala téměř celá Česká republika. Hornická kulturní krajina...
více...
11. dubna 2019
Jabloňový sad : Město Krupka bylo vázáno smlouvou a hrozil velký problém.
Na uplynulém zastupitelstvu došlo ke schválení investičního záměru v lokalitě "Jabloňový sad". Město Krupka tak má další výraznou šanci ke...
více...
13. března 2019
Bezdoplatková zóna.. Je to ten nejvhodnější nástroj?
Téma bezdoplatkových zón jsme řešili na posledním zastupitelstvu a proto zde uvádíme naše stanovisko k dané problematice.
více...
11. února 2019
Zdeněk Matouš : O kandidatuře do Unesca jednáme při každé příležitosti
Na konci ledna se v nedalekých Drážďanech uskutečnil tradiční veletrh cestovního ruchu. Sešlo se zde více jak 400 vystavovatelů a mezi nimi...
více...
10. prosince 2018
Krupský starosta Zdeněk Matouš bude novým náměstkem hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj.
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna ke dni 31.12.2018 rezignoval na svou funkci a vzdal se tak i místa člena rady. Nově se...
více...
30. listopadu 2018
Koaliční programové prohlášení 2018-2022
Programové prohlášení koaličních stran ČSSD, sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO, SPD a nezávislého zastupitele (zvoleného za ODS) na volební období...
více...
4. října 2018
Máme podíl na realizaci velkých investičních projektů a chceme město dále rozvíjet.
Ve volebním období, které právě končí, jsme tvořili převážnou část vedení města, a díky tomu jsme mohli pracovat jako tým, který při rozumné...
více...
2. října 2018
Chceme přidat nový komunikační kanál mezi občany a městem.
Hledáme nové způsoby komunikace, jak být s občany v neustálém kontaktu. Primárně komunikace probíhá v rámci výkonu veřejné správy. Základní...
více...
1. října 2018
Vladimír Šnobl: Pojďte k volbám a dejte nám svůj hlas.
V tomto končícím volebním období se díky našemu úsilí podařilo dosáhnout na maximální možné dotace a udělat mnoho obecně prospěšných akcí,...
více...
30. září 2018
Tomáš Syryčanský: Připravujeme strategii rozvoje mládežnického sportu a reformu v pravidlech pro rozdělování financí do spolků, které pracují s krupskou mládeží.
V oblasti sportování má Krupka oproti svému okolí velkou konkurenční výhodu. Vedení města buduje a současně udržuje Areál městského...
více...
26. září 2018
Dokončíme revitalizaci náměstí a historických částí města.
Cílem tohoto projektu, který je jedním z pilířů pro volebního období 2018-2022, je revitalizace krupského náměstí a dalších historických...
více...
14. září 2018
Kultura v Krupce určitě neumírá, ba naopak dochází k jejímu vzkvétání!
Kultura je důležitou součástí života města a jejich obyvatel. Do značné míry se jedná o aktivity nekomerční, nelze ji hodnotit podle...
více...
8. září 2018
Podporujeme současnou aktivitu OSBD Teplice o řešení situace na horním sídlišti v Maršově!
Jedním z témat volební kampaně je také řešení situace na horním sídlišti v Maršově. Pokud někdo bude tvrdit, že má komplexní řešení, tak...
více...
13. srpna 2018
Zdeněk Matouš : Dokončíme projekt Hotel Horal a Penzion Kavalír. Oba domy budou ozdobou krupského centra.
Jednou z oblastí, kterou ČSSD v Krupce dlouhodobě podporuje, je důstojný život seniorů. V jejich volnočasových aktivitách, zájmovém...
více...
26. července 2018
Tomáš Syryčanský : Krupka by měla mít strategický plán rozvoje města. Co třeba "KRUPKA2030"?
V současném trendu rozvoje čehokoliv je to nutnost. Každý s vizí a cíli by měl mít zpracovaný strategický plán rozvoje. Ať už se jedná o...
více...
20. července 2018
Zdeněk Matouš : Krupka je moje srdeční záležitost.
Lídrem ČSSD do říjnových komunálních voleb v Krupce je současný starosta města Zdeněk Matouš. Ve vedení Krupky je už pět volebních období a...
více...
15. července 2018
Tomáš Syryčanský : Ovlivňuje vrcholná politika moji komunální politiku?
Tuto otázku by si měl položit každý zastupitel či kandidát do nadcházejících říjnových voleb. Je nesmírně těžká a složitá, ale dá se...
více...
20. června 2018
Revitalizace náměstí je jedním z pílířů naší další práce.
Prvním krokem k novému vzhledu náměstí v Krupce je studie, kterou jsme nechali zpracovat a je tak základním kamenem k tomuto dalšímu velkému...
více...
3. června 2018
Tomáš Syryčanský : Sportování by mělo být pro všechny.
Ke Krupce mám velmi vřelý vztah. Jsem zde občanem již od narození, a proto chci, aby naše město prosperovalo a žilo se nám zde v pohodové...
více...
3. května 2018
Prvomájová oslava se tradičně vydařila.
V úterý 1.května bylo opět v Areálu městského stadionu v Krupce rušno. Konala se zde tradiční Prvomájová oslava pod taktovkou místní...
více...
5. ledna 2018
Zdeněk Matouš : Rád konstatuji po získání předběžných výsledků, že jsme v uplynulém roce s rozpočtem vyšli velmi dobře.
Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Krupka a plánech na rok 2018.
více...